Civic FD2 Detailing

之前有位客人趕飛機 , 當日 I Care 全力協助客人的 FD2 進行終極 3K 打蠟 💪🏻 前排客人打黎想再打蠟 , 但經師傅考慮過 , 亦再一次溝通後 , 決定由打蠟轉做鍍膜服務 , 原因係想原裝油更耐用 , 車身顏色更出 , 車本身出廠都有一定既厚度 , 要更耐用 , 更光鮮 ,

 

 

http://iautomobile.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/category/image-1556784697055.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIdHC2nmIJCRW7&Expires=1556791897&Signature=AoXCGmQ3mGrYCcA82sH%2Be1Y8O88%3D&x-oss-process=image%2Fwatermark%2Cimage_aWF1dG8tbG9nby5wbmc_eC1vc3MtcHJvY2Vzcz1pbWFnZS9yZXNpemUsaF80OA%2Ct_80%2Cg_se%2Cx_20%2Cy_15

http://iautomobile.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/category/image-1556784713954.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIdHC2nmIJCRW7&Expires=1556791914&Signature=RxYS1%2BmFSDUfN4yM95XpLSXHYDs%3D&x-oss-process=image%2Fwatermark%2Cimage_aWF1dG8tbG9nby5wbmc_eC1vc3MtcHJvY2Vzcz1pbWFnZS9yZXNpemUsaF80OA%2Ct_80%2Cg_se%2Cx_20%2Cy_15

http://iautomobile.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/category/image-1556784732920.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIdHC2nmIJCRW7&Expires=1556791933&Signature=P8ydz%2B%2B%2BxXoGsujupmYkNdUnKFA%3D&x-oss-process=image%2Fwatermark%2Cimage_aWF1dG8tbG9nby5wbmc_eC1vc3MtcHJvY2Vzcz1pbWFnZS9yZXNpemUsaF80OA%2Ct_80%2Cg_se%2Cx_20%2Cy_15

http://iautomobile.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/category/image-1556784745758.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIdHC2nmIJCRW7&Expires=1556791946&Signature=6gJGCoIdP1Hio8bBwNCzmTeXGA0%3D&x-oss-process=image%2Fwatermark%2Cimage_aWF1dG8tbG9nby5wbmc_eC1vc3MtcHJvY2Vzcz1pbWFnZS9yZXNpemUsaF80OA%2Ct_80%2Cg_se%2Cx_20%2Cy_15

http://iautomobile.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/category/image-1556784760461.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIdHC2nmIJCRW7&Expires=1556791960&Signature=WTk7Yw1b61RnK7kqax84xnLvfao%3D&x-oss-process=image%2Fwatermark%2Cimage_aWF1dG8tbG9nby5wbmc_eC1vc3MtcHJvY2Vzcz1pbWFnZS9yZXNpemUsaF80OA%2Ct_80%2Cg_se%2Cx_20%2Cy_15

http://iautomobile.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/category/image-1556784779796.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIdHC2nmIJCRW7&Expires=1556791980&Signature=UFMnnVWvE5wbJV5w%2FnUeNcF2Z7Q%3D&x-oss-process=image%2Fwatermark%2Cimage_aWF1dG8tbG9nby5wbmc_eC1vc3MtcHJvY2Vzcz1pbWFnZS9yZXNpemUsaF80OA%2Ct_80%2Cg_se%2Cx_20%2Cy_15

http://iautomobile.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/category/image-1556784798170.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIdHC2nmIJCRW7&Expires=1556791998&Signature=iNAcGZ0%2BgJS52nwJ43wb6XJ2bKQ%3D&x-oss-process=image%2Fwatermark%2Cimage_aWF1dG8tbG9nby5wbmc_eC1vc3MtcHJvY2Vzcz1pbWFnZS9yZXNpemUsaF80OA%2Ct_80%2Cg_se%2Cx_20%2Cy_15

http://iautomobile.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/category/image-1556784820238.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIdHC2nmIJCRW7&Expires=1556792020&Signature=rF9Qr%2F8QHoZOedwSp%2FcQHEcZWp0%3D&x-oss-process=image%2Fwatermark%2Cimage_aWF1dG8tbG9nby5wbmc_eC1vc3MtcHJvY2Vzcz1pbWFnZS9yZXNpemUsaF80OA%2Ct_80%2Cg_se%2Cx_20%2Cy_15

 

想了解多一點 , 請電 : 27933080 查詢 , 亦感謝呢位客人既信任以及介紹 🙏🏻